Gereformeerde Kerkbode Groningen-Fryslân-Drenthe

Kerkblad van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt met artikelen over kerkelijk leven, ontwikkelingen binnen de kerk, kerknieuws en berichten uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

ACTUEEL nr. 1 - 2024

Evangelie en Jezus

02-01-2024

Onderzoeken laten zien dat in ons land steeds minder mensen geloven in God en afstand nemen van het evangelie van leven, hoop en toekomst. Ergens is dat raar. Want evangelie betekent toch juist: goed nieuws? En dat wil je toch horen?

Ik kwam ergens tegen dat het woord 'evangelie' niet een specifiek christelijk woord is. Je komt het ook tegen als het gaat over de keizers van Rome (Augustus, Nero, etc). Zij zagen zichzelf als de verlossers - de redders - van de wereld. Als zo'n keizer Iets te melden had dan noemden ze dat 'evangelie.' Het maakte niet of het goed nieuws was (een overwinning bv.) of slecht nieuws (een nederlaag bv) was. De gedachte erachter was: alles wat van de keizer afkomstig is altijd een goed, een reddende boodschap. Maar dat evangelie is niet alleen maar informatie, zodat je weer op de hoogte bent, als bijvoorbeeld in een krantenbericht. Het nieuws van de keizer, zijn ‘evangelie, ’ verandert hoed dan ook de wereld in positieve zin.

Dat woord 'evangelie' en dus ook wat erin meekomt is overgenomen door de evangelisten: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Marcus begint zijn biografie van Jezus er mee: 'het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.' En even verder: 'nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws (evangelie) verkondigde. Dit was wat Hij zei: de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws' (Marcus 1, 14 – 15). Ze hebben het woord evangelie zelfs zo opgenomen, dat ze hun biografieën evangelie zijn gaan noemen. Ook hier geldt: het is niet alleen een boodschap met mededeling en informatie. Neutraal, zoals een afvalwijzer je info geeft over wanneer je de containers aan de weg moet zetten. Niet alleen mededeling en informatie, maar nieuws dat verlossend en veranderend de wereld door gaat en je dus je werkelijk in beweging zet. Positief nieuws!

Het evangelie van onze grote en goede God is een boodschap met kracht en macht, met invloed.
Want in dit evangelie gebeurt werkelijk wat keizers niet kunnen waarmaken. Niet de keizers van Rome redden de wereld, maar God door zijn Zoon Jezus Christus. En wie is Hij dan? Daar wil ik in deze weken, onderweg naar de viering van het Kerstfeest wat verder bij stilstaan.

Jezus is een hele gewone en alledaagse naam voor een bijzonder kind. Veel jongens droegen en dragen die naam. Jezus is de Griekse vorm van het Hebreeuwse: jesjoea. Je herkent er de naam Jozua in: een combinatie van de naam JHWH (God) en een woord dat betekent: helpen, redden, verlossen.
Als je dat nou bij elkaar zet, dan betekent het: de Here is verlossing. En dat is Jozua; dat is Jezus.
Deze Jezus, de Zoon van de levende God, kwam op aarde om jou te verzoenen met God. Dat wordt je verteld in het evangelie: alles wat Jezus gedaan heeft om ons te redden. Dat is geen neutrale informatie, maar vooral wordt duidelijk gemaakt dat we de redding door Hem nodig hebben. Dat zijn weg de enige weg is om weer bij God te komen. Sinds het paradijs leven we in een wereld vol van lijden en ziekte en andere erge dingen. Een wereld waar het milieu vervuild wordt en het klimaat verandert, waarin het ene volk het andere wil overheersen. Een wereld vol van honger en armoede, waar mensen op de vlucht zijn. Een blik in de geschiedenis leert dat het altijd al zo geweest is: kolonialisme, pogroms, kruistochten, Auschwitz en er vallen nog duizend dingen meer te noemen. En heel vaak werd en wordt de schuld van al die erge dingen eenzijdig bij onze God neergelegd. Als Hij God is en almachtig is - waarom grijpt Hij dan niet in? Waarom zorgt Hij er niet voor dat we in een mooie wereld kunnen wonen en leven?

Omdat er zo op heet eerste oog niets wezenlijk verandert – komen veel mensen al snel tot de conclusie: God is machteloos, Hij kan er ook niks aan doen, Hij staat machteloos en werkeloos langs de zijlijn. Het evangelie houd je voor dat de schuld niet bij God ligt, maar bij ons. Door de zonde is het misgegaan - toen al in het paradijs. Daar is het begonnen: dat we vervreemd zijn van God.

En daarmee ook van elkaar: we ervaren ten opzichte van elkaar angst en schaamte, we schuiven de schuld van de een naar de ander, we moeten zwoegen om te kunnen eten, we ervaren pijn en verdriet, als je ouder wordt merk je dat je lichamelijk achteruitgaat. Nog steeds is de dood springlevend. Dat is de realiteit. De Bijbel signaleert in alle scherpte die werkelijkheid van de zonde en de gevolgen ervan. En signaleert ook de toorn van God over zonde van de mens en dat zijn oordeel daar over gaat. Dat is de werkelijkheid en die moeten we onder ogen zien.

Wil je echte totale verlossing
dan moet je dus bij Hem zijn

Maar in die werkelijkheid klinkt vooral ook het evangelie, die goede boodschap van God.
Het evangelie is: de levende God heeft ingegrepen in die wereld. En hoe! Door zijn Zoon, Jezus, te geven! Hij - en Hij alleen! -  is het die ons verlost van al onze zonden! En daarmee van het komende oordeel aan het einde van de tijd (1 Tess 1, 10). Bij niemand anders is er enig behoud te zoeken en te vinden. Wil je echte totale verlossing dan moet je dus bij Hem zijn. Paulus ‘dwingt’ je als het ware (in Filippenzen 2) te kijken naar deze Jezus en vooral naar zijn werk voor ons behoud. Hij kwam op aarde, niet voor zijn eigen eer, maar om te redden. Gehoorzaam was Hij, tot in de dood aan het kruis. Zo rekende Hij af met de machten van zonde en dood. Dat is het evangelie!

Maar wat doet dat evangelie met je? En wat doe jij met dat evangelie? Leef je met de levende Heer?
Dat komt je als zondig mens niet aanwaaien: een leven in verbondenheid met Christus leven. Paulus zegt niet voor niets in Filippenzen 2, 12: 'blijf u inspannen voor uw redding.' In de vertaling van het NBG uit 1951 klinkt het zo: 'blijf uw behoud bewerken.' Daarmee bedoelt hij niet te zeggen, dat je behoud uiteindelijk toch afhankelijk is van je eigen inspanning. Je redding van de zonden, daar is niets van jou bij. Je bekering, je goede werken, je gebeden, je schuldbelijdenissen: het is van Hem.

De apostel schrijft aan gelovige mensen. Ze hebben door dat geloof al deel aan het reddingswerk van Christus. In 1 Johannes 3, 14 staat dat we 'van de dood (zijn) overgegaan naar het leven. En niet: we zijn bezig over te gaan naar . . .  Dat is je nieuwe status: van de dood naar het leven, van de duisternis naar het licht. Maar dat je daar leeft, dat moet meer en meer zichtbaar worden. Je geloof in de Here Jezus, jouw Redder, moet vruchten dragen. Daar ben je constant mee bezig. In de Bijbel vind je veel aanwijzingen over hoe je dat vorm kunt geven. Waar begin je? Paulus geeft in Filippenzen 2 aan: ‘doe dat in diep ontzag voor God.’ Verwacht het van Hem in dat nieuwe leven! Hij is immers door de heilige Geest actief in jou. Hij werkt, Hij stuurt je wil, Hij stuurt je weifelende hand. Hij die een goed werk in je begonnen is - Hij maakt het ook af. In zijn kracht mag je Jezus volgen onderweg naar zijn Koninkrijk en jouw voetstappen zetten in zijn voetstappen.
Maar dat alles begint bij God, bij de Here Jezus. Want God heeft ‘Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader (Filippenzen 2, 9 – 11).

Elke tong zal belijden . . . in ons en om ons heen zien we dat het nog niet zover is. Pas op de dag dat Hij terugkomt zal dat volmaakt zijn. Niemand kan het dan nog negeren of eraan voorbijlopen.

Nu nog wel en dat zie je en dat merk, je in heel het maatschappelijk leven. Gelukkig, we mogen zijn naam nog noemen, het evangelie nog verkondigen en uitdragen. En mogen we getuige zijn van Gods werk in mensen. Tegelijk blijft het ook een strijd om bij het evangelie te leven. Gelukkig geeft God de Geest je sterke wapens in handen om te vechten: ‘Tenslotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de Geest ontvangt’ (Efeze 6, 10 – 17).

Lees verder

Abonneren

Een nieuwe abonnement kan op elk moment ingaan.
 Na ontvangst van de aanmelding zal deze zo spoedig mogelijk worden verwerkt en ontvangt u de eerstvolgende uitgave in uw brievenbus.

Abonnementen lopen van 1 januari t/m 31 december of vanaf uw aanmeldings-datum t/m 31 december en worden automatisch verlengd.

Ik wil graag een abonnement op de Kerkbode Groningen-Fryslân-Drenthe

* verplicht veld

Advertenties

Uw advertentie ook in de kerkbode?


Neem contact op met:

Advertenties en Familieberichten:

Media advies - Theo Wijbenga
(06) 5142 6179 van 8:30 tot 13:00 uur
advies@theowijbenga.nl
 


'Adverteren

is
investeren'

 

Een greep uit de advertenties:

Redactie

Kernredactie

 • ds. J.H. Kuiper
 • ds. G.O. Sander

Correspondentie en boeken ter recensie
via adres onder ‘Administratie’

Redactie

 • ds. R. IJbema
 • ds. H. Venema
 • W.L. de Graaff
 • ds. J. van der Wal
 • G.G. Sikkema-Aalvanger

Freelancers

 • Siske van Oostrum
 • Janny Kremer-Staal
 • Douwe Janssen
 • Garmt Bouwman
 • Harm Veldman
 • Frits Tromp

Aanleveren kopij

gknoord@dekker.frl

uiterlijk vrijdag 10.00 uur voor de week van verspreiding

Opgave erediensten

Via ons web-portaal van de erediensten: portal.kerkbode.nl

De inloggegevens zijn ongewijzigd.

Wijzigingen abonnementen

Ik wil graag een adreswijziging doorgeven

Een adreswijziging dient schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven aan het administratieadres. Adreswijzigingen worden zo snel mogelijk doorgevoerd per ingang van de eerstvolgende uitgave.

Ik wil graag het abonnement opzeggen

Opzegging van het abonnement dient schriftelijk of per e-mail te worden doorge- geven aan het administratieadres. Opzeggingen worden verwerkt met ingang van de 1e dag van het nieuwe kwartaal.