Privacy beleid

Dekker Creatieve Media & Druk, uitgever van de Kerkbode voor Groningen, Friesland en Drenthe en eigenaar van de website www.gereformeerdekerkbode.nl Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dekker Creatieve Media & Druk, houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Dekker Creatieve Media & Druk, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van abonnees

Persoonsgegevens van abonnees verwerken wij ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden t.b.v. de  abonnementenadministratie
 • Verzending
 • Het sturen van informatie of aanbiedingen via e-mail, direct mail, telefoon of andere media.

Grondslagen voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht
 • Uw toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dekker Creatieve Media & Druk, de volgende persoonsgegevens van u vragen:

* Voorletter(s);
* Tussenvoegsel;
* Achternaam;
* Telefoonnummer;
* E-mailadres;
* Adresgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Dekker Creatieve Media & Druk, opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Waar noodzakelijk worden verwerkersovereenkomsten met onze opdrachtgevers gesloten.

Cookies

Wij gebruiken geen Google Analytics-cookies.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens die zijn opgeslagen op onze servers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Ieder product en alle daarin opgeslagen afbeeldingen, logo´s of foto’s etc. worden eveneens beveiligd opgeslagen.

Uw rechten

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens of om uw persoonsgegevens te verwijderen. Deze verzoeken kunt u richten aan ons AVG-team via e-mail: gknoord@dekker.frl

Wijzigingen en vragen

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze website(s) publiceren, zodat u altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij uw gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

Dekker Creatieve Media & Druk,
Hortensiastraat 10
8922 HD Leeuwarden
E: gknoord@dekker.frl